ISSN  2077-8155
EISSN  2411-0302
DOI: 10.21779/2077-8155
islamoved@yandex.ru
vagabovmihdgu@rambler.ru
8(8722)56-21-29
<<Назад

Тодорова Богдана Йорданова - доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой "Социальные теории стратегии и прогнозы" Института философии и социологии Болгарской акадении наук (г. София, Республика Болгария). ORCID

 
Контакты:  bonytodorova@gmail.com   

 

 

 

Список публикаций по тематике журнала:

Монографии:
1.Тодорова, Б. Обективирането на исляма (2018), изд. Авангард Прима, ISBN 978-619-239-
093-8, 192с.
2.Todorova, B. Sherban, H. Manollace, V. Stuparu, L. Dimitrova, N. (2018) Democratization, Religious Identity and Fundamentalism in Romania and Bulgaria,  (ed.) B.Todorova, publishing house “St.Cyril and St.Methodious”, University press Veliko Tarnovo, ISBN 978-619-208-158-4, Гл.4 Fundamentalism and Radicalism in Bulgaria and Romania – trends and challenges, Колективна монография на англ.език по проект по ЕБР
3. Todorova, B (2017) The concept of “unity” in the Philosophical Thoughts of Imam Khomeini, Sibiu, Techno media, Romania, 198 с. ISBN 978-606-616-279-1
4.Тодорова, Б. (2014) Ислямският фактор в България и Европа. Тенденции и предизвикателства изд. Авангард Прима, ISBN 978-619-160-411-1, 368 с.
5.Тодорова, Б., Дамянова, Д., Донкова, Ж., Димитрова, Н., Желев, Ив. Мизов, М. (2014) Бъдещето на религията. Глобалното християнство и ислям, С.  Авангард прима, съставител Б.Тодорова, 978-619-160-339-8, Гл.2 Ислямът в Европа и България, 208-270
6.Тодорова, Б., Мизов, М.(2010) Българският етнически модел-мит или реалност,  С., научно изследване ISBN 978-954-323-668-8, 380 с.
7.Тодорова, Б.(2008)  Иджтихад срещу джихад. Рискове за България от радикален ислям, C, Медбук, ISBN 978-954-9751-24-6, 204 с.
 
Статии и доклады, опубликованные в научных изданиях:
 
В Web of Science & Scopus:
1.Todorova, B (2019) Khomeini’s Political-Religious Approach of the “Iranian Nation” In: The Politics and Religion Journal, Vidikovački venac 29/8, 11090 Beograd, Srbija, ISSN 1820 - 6581 UDC 32:2, 39-54 (indexed in Scopus)
2.Todorova, B.  (2009)  The Bulgarian Mohammedans”(Pomaks) in the East and Central Rhodopes: the problem of identity, BJP, Vol.1 N1,, , Academic Publishing House “Prof. Marin Drinov”, 227-239, ISSN 1313-888X,  eISSN 2367-5438 (Web of Science)
3.Тоdorova, B( 2009)   Moral imperative in the age of Genetic Medicine, Faurmosan Journal of Medical Humanities, Vol.10, N1&2, p.105-116, ISSN 1606-5727, (indexed in Scopus/ H Index)
4.Todorova, B, Kolev, V (2004) Theological and moral aspects of cadaverous donation-heart transplantation from the point of view of Islam, Formosan Journal of Medical Humanities, Taiwan, Vol5, N1&2, 29-37, ISSN 1606-5727 (indexed in Scopus)
 
Статьи и доклады, индексируемые в иных изданиях:
 1. Todorova, B (2018) Syria – the battle for the earthy Paradise  In Review : Religion, Values an Social conflicts, ed. H.Serban, B.Todorova, Institute of Political Sciences and International Relations “Ion Bratianu”, 117-127, ISBN 978-606-8656-59-5 (Indexed in: EBSCO, ERIH PLUS, Ulrich's, Index Copernicus, DOAJ, Cite Factor, InfoBase Index (IBI Factor 3.76), AE Global Index)
 2. Todorova, B (2017) Identity, Spirituality and Dialogue in the Context of an Axiological Discourse, Annals of the University of Bucharest, Philosophical Series (indexed by EBSCO host, Philosopher’s Index, CEEOL, DOAJ and ERIH PLUS),  Vol.66 (1) ISSN 0068-3175
 3. Тodorova, B. (2017) The Position of “Unity” Between Theocracy and Theodemocracy in the Political Thought of Imam Khomeini, In: Romanian Review of Political Sciences and International Relations, VOL. XIV, No. 1, Imprint: The Publishing House of the Institute of Political Sciences and International Relations "Ion. I. C. Bratianu" of the Romanian Academy, (Indexed in: EBSCO, ERIH PLUS, Ulrich's, Index Copernicus, DOAJ, Cite Factor, InfoBase Index (IBI Factor 3.76), AE Global Index)
 4. Todorova, B. (2015)  The new challenges on the Silk Road In:- Journal of Literature and Art Studies, October 2015, Vol.5, N 10, David Publishing, USA, Doi: 10.17265/2159-5836/2015.10.001 , 911-918
 5.  Todorova, B. (2012) Islam and the State in Romania and Bulgaria, In: ANNALS of the University of Bucharest, Philosophy Series, Vol.LXI, №2, 51-61, ISSN 0068-3175, M.Pop (ed.) Romania (indexed by EBSCO host, Philosopher’s Index, CEEOL, DOAJ and ERIH PLUS)
 6. Тодорова, Б.(2009) Жената, религията, фундаментализмът от гледна точка на исляма, В: сп.Нотабене, бр.12, ISSN 1313-7859 (Национален референтен списък на НАЦИД)
 7. Todorova, B. (2005)  Мюсюлманите в Европа – интеграция  и баланс на интереси, В: Философски алтернативи, бр.1, 71-77, ISSN 0861-7899, (indexed in CEEOL)
 8. В нереферирани с научно рецензиране и колективни сборници:
 9. Todorova, B. (2019)  The Influence of Rumi’s “Philosophy of Love” for a dialog between religions and cultures,                         Proceedings of the International Conference on Iran and Europe in the Mirror of History: Past, Present & Future, ed. Nematollah Iranzadeh, Ivo Panov, A.Pourmohammad, p.151-165, ISBN 978-964-217-383-9
 10. Todorova, B.(2018) The influence of Islam and Sufi sects in Xinjiang, In: Collection of papers from IV International Conference “The Silk Road” ISSN: 1314-9865, Confucius Institute, 263-271
 11. Todorova, B (2018) SUFISM BETWEEN WAR AND PEACE ON THE BALKANS – A BORDER GNOSEOLOGY  In: Proceedings of V Philosophy International Congress War and Peace, Uludag University, Bursa, Turkey, 99-109,ed. Sentez Yayincilik, 978-605-99-2284-5
 12. Todorova, B. (2018) The Role of Turkey in Bulgaria and the Balkans as an Element of Its Neo-Ottoman Strategy, (ed. Sl.Neshkovic), CESNA&Internacionalni Univrzitet Travnik, BiH, In: Tematski zbornik radova: Koridori u Srbiji i Regionu Jugoistocne Evrope, Beograd, Vol. XXVI,  2018, 71-77, ISBN 978-86-85985-37-9, in English
 13. Todorova, B.(2017) MIGRATION CRISIS – LEGAL AND POLITICAL SPECULATIONS, In: Сборник “Drustveno-politicke I ekonomske implikacije procesa migracija” Nis, Faculty of Law, Security and Menagement , University K.Veliki & University N.Tesla, Belgrad, ISBN 978-86-6113-047-2, pp 17-29
 14.  Todorova, B.  (2017) Икономиката като геополитически фактор и бъдещето на ЕС В: Сб. Cross-border Series "New Challenges to Security and Development of the Balkans", ed. University press  V.Tarnovo, „Предизвикателства пред сигурността в Черноморския регион“, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“ 978-619-208-139-3, с.32-42
 15. Тодорова, Б (2016) ЕС и рисковете от политическа интерпретация – В: Сб. Ще се разпадне ли ЕС?, изд.Фабер, С., с. 234-249 ISBN 978-619-00-0504-9
 16. Тодорова, Б. (2016) Мюсюлманския изток в началото на 21 век и рефлексиите върху България, В: Сб. “Глобалните промени и съдбата на България през 21 век”, изд.БИСПУР, 105-115 978-619-90757-0-8
 17. Тодорова, Б (2016) Арабското ляво в политическия спектър на сирийската криза  В: Almanach Via Evrasia, 4 Eurasia between Post-E Post-Empires and Post-Ideologies http://www.viaevrasia.com/bg/almanach-via-evrasia-2015-4-contents.html mpires and Post-Ideologies, ISSN  1314-6645, изд.ИФ на СУ (online)
 18.  Тодорова, Б. (2016) ДАЕШ на Балканите-политическо, правно и образователно предизвикателство В: Сб. Оbrazovanje, pravo I bezbednost u Funkciji razvoja drustva, kn.22, ed. Prof.Sl.Neshkovic ,Nis, 39-47, 978-86-6113-044-1
 19. Тодорова, Б. (2016)  Ислямофашизъм - идеологическата пропаганда днес - В: Сб.Неофашизмът:Същност и съвременни прояви, изд.Земя, 159-166, ISBN 978-619-7295-06-1
 20. Тодорова Б. (2016) Кюрдският и кипърски проблем- предизвикателства или възможност за „умерените ислямисти“ в Турция,  изд. ИВИС, В.Търново, 64-72, ISBN 978-619-205-023-8 В: Сб.Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите : тематичен сборник с научни изследвания / [състав. Вихрен Бузов] New challenges to the Balkan security ( сръбски, английски, български)
 21.  Тодорова, Б. (2016) Религиозната толерантност и проблемът за бежанците – вчера, днес и утре – В: Сборник Геостратегическата ситуация и бежанските вълни – между хуманизма и агресията, изд. Фондация „Човещина“, С., 292-302, ISBN 978-619-00-0504-9 (Национален референтен списък на НАЦИД)
 22.  Todorova, B. (2015) Muslims in Europe and Bulgaria. Philosophical Dimension of the Relation State and Islam in the context of Secularization In: - Culture and Religion in the Balkans Philosophical Approaches, (ed.M.Pop, Oana Serban), University of Bucharest, 233-295, студия, ISBN 978-606-16-0554-5
 23. Тодорова, Б. (2015) От насилие към ненасилие. Бъдеща утопия или интелектуална екзотика? В: Сб. За по-раумен свят. Свят без войни и с повече социална справедливост, Авангард Прима,  ISBN:978-619-160-563-7, 136 – 148 (Национален референтен списък на НАЦИД)
 24. Тодорова, Б. (2014) Ислямските банки и заплахите за сигурността на Балканите В: Сб. Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите: тематичен сборник с научни изследвания / [състав. Вихрен Бузов], Vol.2, изд.ИВИС, 108-117, ISBN 978-954-2968-89-4
 25.  Тодорова, Б. (2014) Суфизмът – един гносеологически поглед В: Сп. Съвременник „ Иран – пориви на духа“, списание на Съюза на българските писатели за литература, критика и публицистика, бр.1, с.95-103,  ISSN0204-6962
 26. Todorova, B. (2013) The Values of New Civilization In: Values of the human person: contemporary challenges, ed. Mihaela Pop, Washington D.C., The Council for Research in Values and Philosophy, 35-43, ISBN 978-1-56518-284-4
 27. Тодорова, Б. (2013) Влияние на религиозния закон върху човешките права – В: Етиката в българската правна система, Сборник от Осмата национална конференция по етика, съст.В.Драмалиева, Е.Маринова, изд. ИК-УНСС, С, 206-213 (Национален референтен списък на НАЦИД)
 28. Todorova, B. (2013) Bulgarian Muslims – Bulgarian case of minority question –  a threat to security or something positive in the Mediterranean space – In: Review 14th Mediterranean Research  Meeting, Secularism and the Minority Question across the Mediterranean,  Mersin, Turkey, online : www.rscas.org/application=mrm2013papers
 29. Todorova, B. (2013) The Role of Cultural policy and Religious societies for Conflict resolution,  In: Review “The Balkans as Reality. Cultural policy and Religious communities on the Balkans: Present condition and Future Development”, Vol.3,  B.Todorova (ed.),S., publishing house “St.Ivan Rilski”,p.138-146, ISBN 978-954-353-205-6, (Приложена бележка от НБ за регистрация в COBISS)
 30. Todorova, B., Mudrov, R., Damyanova, D. (2013) Stability or Instability of the Identity in the Multicultural World , In: Identity in the Multicultural context, ed. Natolin European Centre, John Paul II Catholic University of Lublin,  Warsaw, p. 99-118,  in English, ISBN 978-83-62-81-8-12-9
 31. Тодорова, Б. (2013) Жените от Арабската пролет – едно хуманно и творческо начало – В: Юбилеен сборник “20-години Фондация “Човещина”, изд. Фондация Човещина, студия, C., Авангард прима, 295-305, ISBN 978-619-160-220-9 (Национален референтен списък на НАЦИД)
 32. Тодорова, Б. (2013) Жената мюсюлманка в българския политически дискурс – В: Равнопоставеност на половете в политиката. Българският опит, изд. Фондация “Солидарно общество” и Фондация “Фридрих Еберт”, С., Авангард прима, 397-417, ISBN 978-619-160-236-0, студия (Национален референтен списък на НАЦИД)
 33.  Тодорова, Б. (2013) Интеграция на българското общество към биоетичния дискурс, В: Сборник от 9-та Национална конференция по етика с международно участие – “Европейски етични стандарти и българската медицина”, изд. ИИОЗ, Български лекарски съюз, Медицински университет – София (Национален референтен списък на НАЦИД)
 34. Тодорова, Б. (2013) Екология на мисленето, В Сб. Хуманитарни измерения и аспекти на екологичните проблеми, С. изд. Фондация човещина, Балкански Институт по труда и социалната политика, Авангард прима, 364-373, ISBN 978-619-160-120-2 (Национален референтен списък на НАЦИД)
 35. Тодорова, Б. Донкова, Ж. (2011) Демографски предизвикателства по отношениена етническите  и религиозни структури на населението, Електронна статия  http://www.bg-bogoslovi.com/images/PDF/sbornik_rajdaemost.pdf
 36. Тодорова, Б. (2011) Идентичност и диалог в контекста на ценностния дискурс, В Сб. Българската национална идентичност – съвременен социален контекст и етични рамки” С. Фабер,  2011, 149-157, ISBN 978-954-400-473-6
 37. Тодорова, Б. (2011) Българският ислям v/s Европейският: конвергенция и дивергенция на ценности, В: Национално, Балканско и Европейско: конвергенция и дивергенция на ценности, изд. ИИОЗ-БАН, София, 176-181, ISBN 978-954-8765-09-1
 38. Todorova, B. (2011) Religious culture and tolerance: The Experience of the Bulgarian Muslims, В: Еthnic and Religious tolerance, S.2011, ed. Stoyan Denchev Сборник на СУБИТ,  95-102,  ISBN 978 954 2946 02 1, на английски език
 39. Тодорова, Б. (2012) Проблемът за единството в Европейския съюз В: Сп.Ново време, бр.7-8, юли-август 2012, София, 61-83,  студия , ISSN 0323-9055-20660  (Национален референтен списък на НАЦИД)
 40.  Тодорова, Б. (2011)  Българският етнически модел – фундаментализъм в социалните отношения В: Българският етнически модел – политическа митологема или проблемна реалност, изд. Фондация човещина, Авангард прима,С., 163-182, ISBN 978 954 323 866 8  (Национален референтен списък на НАЦИД)
 41. Todorova, B. (2009) The problem of Bulgarian Ethnic Model, religious pluralism and tolerance between the Christians and Muslims  In: Living faithfully, living together The Balkans as reality, Vol. 2, S.  Avangard Prima, ed.B.Todorova, in English
 42.  Тодорова, Б. (2008)  Философията след 11 септември. В: Философията през XXI век, С., Академично издателство “проф.М.Дринов”, 42-55, ISBN 978-954-322-228-5
 43. Тодорова, Б. (2006) Религията днес и европейските страхове, В: Сп. Понеделник: списание за теория, политика и култура ISSN  C607-975X. - 0861-6620, 65-78
 44. Тодорова, Б. (2006) Датските карикатури: Тревожен сигнал за радикализацията на младите мюсюлмани в либералното западно общество В: Сп.Ново време : месечен преглед на умствения и обществения живот ISSN        0323-9055, 81-90
 45. Тодорова, Б (2004) Националната сигурност на Република България - тенденции и реалности, Рискове за етническите отношения в България,   С., В: Сп. Ново време : месечен преглед на умствения и обществения живот т ISSN: 0323-9055 SG=А 296.- LXXIX, izvʺnreden br. (2004), s. 7-46, 54-60, 70-106
 46. Todorova, B. (2004)  The Balkans between East and West In: The Balkans as Reality. Religious culture, national security and ethnic peace on the Balkans, ed. IphR-BAS, 75-81, ISBN 954-91351-3-6,
 47. Студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове
 48. Тодорова, Б. (2015) Източното партньорство и ролята на България, сп.Ново време, бр.2, февруари 2015, c. 5-31, ISSN 0323-9055
 49. Todorova, B(2007) Догонващото развитие: драмата на кръста и полумесеца, В: Догонващото развитие в глобализираното информационно общество, S., IPhR-BAS, c.217-246, ISBN 978-954-91351-7-6
 50. Todorova, B. (2007) Risks of Islamic Fundamentalism and Terrorism, ,  онлайн в сп. СИ-СМО, бр.6/ 2010 www.csr-bg.com/Archiv/isliam_fundament.htm
 51. Тодорова, Б. (2007) Диалогът Религия-Политика, В: сб.Диалог и толерантност в политиката, С.ЦИПИ, Фондация Алфред Мозер, Фондация „Солидарно общество“, c. 304-321 ISBN 978-954-90816-8-8